انواع نماها در سینما و تعریف نما

0

طبق بررسی های بدست امده کوچک ترین جزء فیلم نما نام دارد. درواقع به هر قسمت از فیلم که در آن ، دوربین بدون خاموش شدن ، یک برداشت مستمر دارد ، نما می گویند. این نکته را یاداوری میکنیم که نما را نمی توان دقیقا برابر با برداشت دانست ، زیرا هر برداشت ممکن است دستخوش تدوین شود و دقیقا آن چیزی نباشد که بر پرده نشان داده خواهد شد.

نما انواع مختلفی دارد. در این بخش از سینما تئاتر مای استیج انواع نماها در سینما را  برایتان بیان میکنیم.

انواع نماها در سینما و تعریف نما
انواع نماها در سینما و تعریف نما

انواع نماها در سینما

۱- ﮐﻠﻮﺯ ﺁﭖ ‏( ﻧﻤﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺩﺭﺷﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ‏) ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯﺷﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻧﻮﮎ ﺳﺮ

۲- ﻣﺪﯾﻮﻡ ﺷﺎﺕ ‏( ﻧﻤﺎﯼ ﻣﺘﻮﺳﻂ ‏) ﻣﺜﻼ ﻧﻤﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﻤﺮ ﺗﺎ ﻧﻮﮎ ﺳﺮ. انواع نماها در سینما و تعریف نما

۳ : ﻻﻧﮓ ﺷﺎﺕ‏ (ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯼ ﺑﺎﺯ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯼ ﺩﻭﺭ.) ﻣﺜﻼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ.

۴- ﻧﯽ ﺷﺎﺕ ‏(ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﺍﻧﻮ ﺗﺎ ﻧﻮﮎ ﺳﺮ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.‏) ﺑﻪ ﺷﺎﺕ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

۵-ﺍﮐﺴﺘﺮﯾﻢ ﻻﻧﮓ ﺷﺎﺕ ﯾﺎ ﺑﯿﮓ ﻻﻧﮓ ﺷﺎﺕ ‏( ﻧﻤﺎﯼ ﮐﺎﻣﻼ ﺩﻭﺭ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﻫﮑﺪﻩ ﯾﺎ ﮐﻮﯾﺮ .

۶- ﺍﮐﺴﺘﺮﯾﻢ ﮐﻠﻮﺯ ﺁﭖ ﯾﺎ ﺑﯿﮏ ﮐﻠﻮﺯ ﺁﭖ.‏ (ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺜﻼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ .

۷-ﻣﺪﯾﻮﻡ ﻻﻧﮓ ﺷﺎﺕ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯼ ﻣﺘﻮ ﺳﻂ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻮﻝ ﺷﺎﺕ ﻫﻢ ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺜﻼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪ ﺁﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﺷﻮﺩ.

۸- ﻣﺪﯾﻮﻡ ﮐﻠﻮﺯ ﺁﭖ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯼ ﻧﯿﻢ ﺗﻨﻪ .‏( ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﻗﻔﺴﻪ ﺗﺎ ﻧﻮﮎ ﺳﺮ)

انواع نماها در سینما ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ

۱ –ﺁﯼ ﻟﻮﻝ : ﻟﻨﺰ ﻭ ﺳﻮﮊﻩ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ‏

۲ – ﺍﻭﺭ ﻫﺪ ﺷﺎﺕ:ﻋﻤﻮﺩ ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

۳ – ﻟﻮ ﻟﻮﻝ: ﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺳﻮ ﮊ ﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

انواع ﻧﻤﺎ ﻫﺎﯼ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﺛﺎﺑﺖ‏

۱- ﭘﺎﻥ:  به گزارش سینما تئاتر مای استیج ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﻓﻘﯽ ﺍﺯ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﯾﺎﺑﺎ ﻟﻌﮑﺲ ‏(ﭼﺮﺧﺶ ﺍﻓﻘﯽ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﺩ‏) ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺎﻥ ﺍﻓﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .

۲- ﭘﺎﻥ ﺷﻼﻗﯽ ‏(ﻭﯾﭗ ﭘﺎﻥ‏) ‏(ﺳﻮﺋﯿﭻ ﭘﺎﻥ‏): ﺑﻪ ﭘﺎﻥ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.

۳- ﭘﺎﻥ ﻣﺮﻭﺭﯼ ‏(ﺳﺮﯼ ﭘﺎﻥ‏) ﺑﻪ ﭘﺎﻥ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﺍ ﮐﻨﮑﺎﺵ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ . انواع نماها در سینما و تعریف نما

۴-ﺗﯿﻠﺖ‏ (ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻋﻤﻮﺩﯼ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ، ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻋﻤﻮﺩﯼ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ.

ﻧﻤﺎﻫﺎﯼ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﯾﺎ ﺍﺭﺍﺑﻪ ﯾﺎ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﯾﺎ ﺭﯾﻞ ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﺮﺧﺪﺍﺭ ﯾﺎ ﺍﺳﺘﺪﯼ ﮐﻢ‏

۱-ﻧﻤﺎﯼ ﺩﺍﻟﯽ: ﺣﺮﮐﺖ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺳﻮﮊﻩ . ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﺗﺮﺍﮎ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ. ﺣﺮﮐﺖ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺍﺯ ﺳﻮﮊﻩ ﺩﻭﺭ ﺷﻮﺩ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﺮﺍﮎ ﺍﻭﺕ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .

۲-دانستنی‌های سینمایی: ﺑﻪ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﻓﻘﯽ( ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺮﮐﺖ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻣﻮﺍﺯﯼ ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)

۳- ﮐﺮﯾﻦ ‏( ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ‏): ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻭ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﻭﺭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ .

۴- ﺁﺭﮒ ‏( ﻗﻮﺳﯽ‏): ﺣﺮﮐﺖ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﻓﻘﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻮﺳﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﻢ ﺩﺍﯾﺮﻩ

۵- ﺑﻮﻡ: ﺣﺮﮐﺖ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻋﻤﻮﺩﯼ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۶-ﻫﻠﯽ ﺷﺎﺕ: ﺑﻪ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻫﻠﯽ ﮐﻮﭘﺘﺮ ﯾﺎﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻠﯽ ﺷﺎﺕ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‏.

۷-ﻧﻤﺎﯼ ﻣﺮﻭﺭﯼ ﻋﻤﻮﺩﯼ‏( ﺭﻭﯼ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺪﺳﺘﺎﻝ ‏) ﺑﻪ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺪﺳﺘﺎﻝ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ‏( ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﻋﻤﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ‏) ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺻﺤﻨﻪ ﯾﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻮﮊﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

بیشتر بدانید : تفاوت و فرق مونتاژ و تدوین در سینما چیست ؟

نماهای اصلی و پرکاربرد در مقوله‌ فیلمسازی

۱ ـ نمای بسیار درشت (اکستریم کلوزآپ ‌/‌ Extreme close-up‌‌)‌ با نام اختصاری ECU

۲ ـ نمای نیمه درشت (مدیوم کلوزآپ ‌/‌ Medium close-up‌)‌ با نام اختصاری MCU

۳ ـ نمای درشت (کلوزآپ ‌/ ‌Close-up)‌ با نام اختصاری CU

۴ ـ نمای متوسط (مدیوم شات ‌/ ‌Medium shot)‌ با نام اختصاری MS

۵ ـ نمای باز (لانگ شات ‌/ ‌Long shot)‌ با نام اختصاری LS

۶ ـ نمای بسیار باز (اکستریم لانگ شات ‌/ ‌Extreme long shot)‌ با نام اختصاری ELS

۷ ـ پس‌زمینه (بک گراند / Background)‌ با نام اختصاری BG

۸ ـ پیش‌زمینه (فورگراند ‌/ ‌Foreground)‌ با نام اختصاری FG

۹ ـ نمای روی شانه (اوورشولدر ‌/ ‌Over the Shoulder)‌ با نام اختصاری OTS

۱۰ ـ نمای نقطه دید (پی او وی ‌/ ‌Point of view)‌ با نام اختصاری POV

امیدواریم از اطلاعاتی که در سینما تئاتر مای استیج در اختیارتان گذاشتیم بهره کافی را برده باشید.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

خرید بک لینک خرید رپورتاژ هتل آپارتمان مشهد انجمن تفریحی نرم افزار رستوران نرم افزار انبارداری