بازیگری یا هنرپیشگی

0

تعریف بازیگری

بازیگری که یک شغل محسوب می شود به انجام فعالیت هایی گفته می شود که  هنرپیشه های زن و مرد بر روی صحنه تئاتر، سینما و تلویزیون انجام می دهند. در انجام این امور، هنر پیشه با توجه به مدیوم صحنه یا تصویر، به ارائه حالات و رفتارهایی می پردازد که خاص کاراکتر مربوط به داستان می باشد. این حالات می تواند بصورت صامت، دیالوگ محور یا توام با آواز و رقص باشد.

 

بازیگری در سینما

بازیگری در سینما به آن دسته از بازی گفته می شود که هنر پیشه با توجه به مدیوم سینما و تمرینات مخصوص بازی مقابل دوربین فیلمبرداری هنر خود به نمایش می گذارد. در این نوع بازیگری، هنرپیشه تماما تحت نظارت کارگردان و بازیگردان هنر خود را به نمایش می گذارد و در اینجا تماشاچی نقشی ندارد. و هنرپیشه بر روی بازی در قاب دوربین تمرکز می کند.

 

بازیگری در تئاتر

همانطور که در بخش قبل اشاره شد بازیگری تئاتر بابازیگری سینما و تلویزیون متفاوت است و دارای پیچیدگی های مخصوص خود است. بازیگری تئاتر مستلزم تمرینات بدنی و بیانی بیشتری نسبت به بازیگری سینماست و تئاتر مانند سینما و تلویزیون نیست که لحظات نمایش توسط دوربین ثبت شود. بازیگر به طور مستقیم و زنده با مخاطب یا تماشاچی ارتباط بر قرار می کند و حالات و روحیات خود را از طریق صدا و بدن به مخاطبین خود انتقال می دهد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.